นิสิตปัจจุบัน

อยู่ในระหว่างดำเนินการ…

นิสิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

นิสิตวิชาเอกการประถมศึกษา

นิสิตวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

นิสิตวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นิสิตวิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

นิสิตวิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นิสิตวิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์