สาขาวิชาการประถมศึกษา วิชาเอกเดี่ยว

รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา

รายวิชาเอกบังคับ

 ปถ111  การประถมศึกษา                                                                            3(2-2-5)

EL111  Elementary Education

ปถ112  วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                         2(1-2-3)

EL112  The Art of Speech and Personality Development

ปถ211  ค่านิยมและความเป็นไทย                                                                    3(2-2-5)

EL211  Value and Thai Tradition

ปถ212  สุนทรียศาสตร์สำหรบครูประถมศึกษา                                                      3(2-2-5)

EL212  Aesthetics for Elementary Teachers

ปถ213  วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา                                  3(2-2-5)

EL213  Science of Thai Language  Learning Management for Elementary Teachers

ปถ214  วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา                               3(2-2-5)

EL214  Science of Mathematics Learning Management for Elementary Teachers

ปถ215  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา                          3(2-2-5)

EL215  Nature of Science and Technology for Elementary Teachers

ปถ311  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา                                              3(2-2-5)

EL311  Developing the Potentials of Elementary Learners

ปถ312 สังคมศึกษาเพื่อการดำเนินชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา                                      3(2-2-5)

EL312 Social Studies for life for Elementary Teachers

ปถ313 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยสำหรับครูประถมศึกษา                                                3(2-2-5)

EL313 Contemporary English for Elementary Teachers

ปถ314  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา                                  3(2-2-5)

EL314  Integrated Teaching in Elementary School

ปถ315  การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ               2(1-2-3)

ในระดับประถมศึกษา

EL315  Teaching and Supporting Students with Special Needs

in Elementary Education

ปถ411  สัมมนาปัญหาและประเด็นการประถมศึกษา                                                2(1-2-3)

EL411  Seminar on Problems and Issues in Elementary Education

ปถ412  สุขภาวะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา                                                       2(1-2-3)

EL412  Well Being  for Elementary Students

ปถ413  สื่อการสอนและนวัตกรรมในระดับประถมศึกษา                                            2(1-2-3)

EL413  Instructional Media and Innovation in Elementary Education

 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ปถ121  นันทนาการสำหรับเด็กประถมศึกษา                                                        2(1-2-3)

EL121 Game and Recreation for Elementary Children

ปถ122  การขับร้องเพลงเพื่อนันทนาการ                                                             2(1-2-3)

ปถ122 Singing for Recreation

ปถ123  ธรรมชาติและหลักภาษาไทย                                                                 3(2-2-5)

EL123  Nature and Grammar of Thai Language

ปถ124  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา                                        2(1-2-3)

EL124  Science  and Technology for Elementary Teachers

ปถ125  ศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา                                               2(1-2-3)

EL125  Language Art for Elementary Students

ปถ221  การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับนักเรียนประถมศึกษา                                      3(2-2-5)

EL221  Thinking Skill Development for Elementary Students

ปถ222  วรรณคดีและวรรณกรรมไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา                                 3(2-2-5)

EL222  Thai Literature for Elementary Students

ปถ223  การพัฒนาทักษะกระบวนการและการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์             2(1-2-3)

EL223  Developing Scientific Skills and Process and Promoting Science Learning

ปถ224  การเรียนรู้แบบดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                                     2(1-2-3)

EL224  Digital Learning for Social Studies Learning Management

ปถ225  การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง                                         2(1-2-3)

EL225  Social Studies Learning Management for Citizenship

ปถ226  กิจกรรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา                            2(1-2-3)

EL226  Activities for Developing English Language Communicative Skills in Elementary Level

ปถ227  การรู้หนังสือสำหรับครูประถมศึกษา                                                        2(1-2-3)

EL227  Literacy for Elementary Teachers

ปถ228  วรรณกรรมสำหรับเด็ก                                                                       2(1-2-3)

EL228  Children’s Literature

ปถ229 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                                                            2(1-2-3)

EL229 Rhythmic Activity

ปถ321  วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา                               3(2-2-5)

EL321  Science of Learning in Science for Elementary Teachers

ปถ322  วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมสำหรับครูประถมศึกษา                                       3(2-2-5)

EL322  Science of Learning in Social Studies for elementary school teachers

ปถ323  วิทยาการจัดการเรียนรู้อังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา                                     3(2-2-5)

EL323  Science of Learning in English for Elementary Teachers

ปถ324  วิทยาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา                     3(2-2-5)

EL324 Science of Learning in Health and Physical Education for Elementary Teachers

ปถ325  วิทยาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา                              3(2-2-5)

EL325  Science of Learning in Occupations for Elementary Teachers

ปถ326  วิทยาการจัดการเรียนรู้ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา                                      3(2-2-5)

EL326  Science of Learning in Art for Elementary Teachers

ปถ327  สมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับครู                                                      3(2-2-5)

EL327  Thai Language Usage Competency for Teachers

ปถ328  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา                                  3(2-2-5)

EL328  Research and  Innovation for Elementary Teachers

ปถ329  แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา            2(1-2-3)

EL329  Trends and Changes in English Language Teaching for Elementary Level

ปถ421  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในอนาคต                                                      2(1-2-3)

EL421  English for Future Career

ปถ422  แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ศึกษา                                       2(1-2-3)

EL422  Trends and Changes in Science Education

ปถ423  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา                                         2(1-2-3)

EL423  Activity Management for Developing Social Studies Potentials

 

*หลักสูตรสามารถพิจารณาให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิตจากหลักสูตรอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ