สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา วิชาเอกคู่

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

(วิชาเอกคู่)

รายวิชาเอกบังคับ

 ปถ111  การประถมศึกษา                                                                            3(2-2-5)

EL111  Elementary Education

ปถ112  วาทวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                         2(1-2-3)

EL112  The Art of Speech and Personality Development

ปถ211  ค่านิยมและความเป็นไทย                                                                    3(2-2-5)

EL211  Value and Thai Tradition

ปถ212  สุนทรียศาสตร์สำหรบครูประถมศึกษา                                                      3(2-2-5)

EL212  Aesthetics for Elementary Teachers.

ปถ213  วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา                                  3(2-2-5)

EL213  Science of Thai Language  Learning Management for Elementary Teachers

ปถ214  วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา                               3(2-2-5)

EL214     Science of Mathematics Learning Management for Elementary Teachers

ปถ215  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา                          3(2-2-5)

EL215  Nature of Science and Technology for Elementary Teachers

ปถ311  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา                                              3(2-2-5)

EL311  Developing the Potentials of Elementary Learners

ปถ312  สังคมศึกษาเพื่อการดำเนินชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา                                     3(2-2-5)

EL312 Social Studies for life for Elementary Teachers

ปถ313 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยสำหรับครูประถมศึกษา                                                3(2-2-5)

EL313 Contemporary English for Elementary Teachers

ปถ314  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา                                  3(2-2-5)

EL314  Integrated Teaching in Elementary School.

ปถ411  สัมมนาปัญหาและประเด็นการประถมศึกษา                                                2(1-2-3)

EL411  Seminar on Problems and Issues in Elementary Education

 

รายวิชาเอกเลือก (วิชาเอกการประถมศึกษา) กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ปถ315     การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ            2(1-2-3)

ในระดับประถมศึกษา

EL315      Teaching and Supporting Students with Special Needs

in Elementary Education

ปถ412     สุขภาวะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา                                                    2(1-2-3)

EL412      Well Being  for Elementary Students

ปถ413     สื่อการสอนและนวัตกรรมในระดับประถมศึกษา                                         2(1-2-3)

EL413      Instructional Media and Innovation in Elementary Education