อาจารย์ พลพีระ วงศ์พรประทีป

อาจารย์ พลพีระ วงศ์พรประทีป

Ponpeera Wongpornpratheep

Email: ponpeera.wongp@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

กศ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ : สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างการศึกษา ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครู