อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

Dr. Kasinee Karunasawat

Email kasinee.kk@gmail.com

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ศษ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค.ม. การสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความเชี่ยวชาญ

การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง การพัฒนาจริยธรรม การใช้

พุทธวิธีในการสอน