ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล 

Assist.Prof.Dr. Suppawan Satjapiboon, Ph.D. SFHEA

Email suppawan@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. การมัธยมศึกษา: ภาษาไทย-ฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู