วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร

Dr. Rungrong Sommitr

rsommitr@gmail.com

วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)

ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา)

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.สมสุดา มัธยมจันทร์

Dr.Somsuda Mathayomchan

kruuwaan1@yahoo.com

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

Ed.D. (Early Childhood Education)

อาจารย์ ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล

Dr. Suchanin Bunthununthakul

thepoupee@hotmail.com

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)

อาจารย์ กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร

Kanika Pongpanstaporn

Kanika@g.swu.ac.th

กศ.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)