ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

Assist.Prof.Dr. Suthawan Harnkajornsuk

Email: suthawan@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Certificate: Program to Promote Research Methods in Science Education School of Education, University of Wisconsin-Madison, USA

 

ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education)