วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.นันทิณา นิลายน 

Dr.Nantina Nilayon

nantina@g.swu.ac.th

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

M.Ed. (TESOL)

Ph.D. (Teaching and Technology)

อาจารย์ ดร.ลอเรนซ์ ฮอนคิส พลาตัน

Dr. Lawrence Honkiss Platon

lawrence@g.swu.ac.th

B.S. (Management Fisher Valley College)

M.A. (Teaching English as a Foreign Language)

Ph.D. (Educational Management)