อาจารย์ ดร.สมสุดา มัธยมจันทร์

อาจารย์ ดร.สมสุดา มัธยมจันทร์

Dr.Somsuda Mathayomchan

Email: kruuwaan1@yahoo.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ed.D. Early Childhood Education, University of North Texas, USA

 

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาปฐมวัย    การสอนแบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย