รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

Assoc.Prof.Dr. Kittichai Suthasinobon

Email Dr.kittichai2010@gmail.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

คบ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระ บรมราชูปถัมภ์

ศษ.บ. การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาและการ ปลูกจิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การสอนตามแนวพุทธ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนค่านิยมและจริยธรรม