อาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

อาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

Dr.Ruj Luecha 

Email map.soc.1@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ศษ.บ. สังคมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค.ม. การสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ป.ดร. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความเชี่ยวชาญ

การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน การสื่อสารระหว่าวัฒนธรรม การสอนในประเด็นที่เป็นที่เป็นข้อถกเถียง การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง การอภิปราย พหุวัฒนธรรมศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา