ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว

Assist.Prof.Dr. Duangjai Seekheio

Email: hnoo_dj@hotmail.com  ,  hnoodj@gmail.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. การมัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป – เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา