1
2
3
4

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมงานนิทรรศการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนและนิสิตรายวิชา ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าว

กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปี 2562
18 ต.ค.

กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปี 2562

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปี 25...
กิจกรรมงานนิทรรศการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
18 ต.ค.

กิจกรรมงานนิทรรศการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนและนิสิตรายวิชา ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมกิจก...
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America
18 ต.ค.

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America เมื่อวันท...

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร กศ.บ. การประถมศึกษา

กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปี 2562