1
2
3
4

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

📣 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา คณะกรรมการโครงการฯ เข้ารับรางวัล SWU Excellent SDGs Project & Activities ในฐานะที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้ 100 คะแนน ในการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023

🗓️ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
ณ หอดนตรีและการแสดง อโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าว

การประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566
8 ธ.ค.

การประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี...
สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการวันประถมศึกษา
29 พ.ย.

สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการวันประถมศึกษา

สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการวันประถมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน...
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566
29 พ.ย.

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนิสิตในรายวิชา ศษ231 ก...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่สังคมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันประชันการสอนฯระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการเข้าประกวด หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565