1
2
3
4

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

 

ข่าว

ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
1 พ.ค.

ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกการศ...
วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
20 เม.ย.

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี เพ...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567