1
2
3
4

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565..

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้คณาจารย์หลายท่านจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนได้เข้ารับเกียรติบัตรคณาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) และคณาจารย์ผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติและได้รับทุนวิจัยจากภายนอก ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ

 

 

ข่าว

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565
16 ก.ย.

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565

   คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสต...
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
4 มิ.ย.

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

🎉 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล สังกัด ...

อาจารย์และนิสิตวิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMSIP) “โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่สังคมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันประชันการสอนฯระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการเข้าประกวด หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565