หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

สมัครออนไลน์ที่  https://admission.swu.ac.th/

  1. กลุ่มวิชาการประถมศึกษา
  2. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  4. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร  http://elm.edu.swu.ac.th/?page_id=24