วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

Dr. Kasinee Karunasawat

kasinee.kk@gmail.com

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

Dr.Ruj Luecha

map.soc.1@gmail.com

ศษ.บ. (สังคมศึกษา: เกียรตินิยมอันดับ 1)

ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)