วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง

Assist.Prof.Dr.Wanphen Pratoomtong

wanphenp@g.swu.ac.th

วท.บ. (เคมี)

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

Assist.Prof.Dr. Suthawan Harnkajornsuk

suthawan@g.swu.ac.th

วท.บ. (เคมี)

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)

อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย

Sompong Jaideechoey

plapann@hotmail.com

กศ.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (เคมีชีวภาพ)

อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์

Dr.Trai Unyapoti

trai@g.swu.ac.th

วท.บ. (ฟิสิกส์)

Ph.D. (Physics)

อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา

Dr. Phatcharida Inthama

phatcharida.inthama@gmail.com

วท.บ. (จุลชีววิทยา)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)