อาจารย์ กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร

อาจารย์ กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร

Kanika Pongpanstaporn 

Email Kanika@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

กศ.บ. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาปฐมวัย การจัดเรียนการสอน กิจกรรมดนตรีสำหรับปฐมวัย