อาจารย์ ดร.นันทิณา นิลายน 

อาจารย์ ดร.นันทิณา นิลายน 

Dr.Nantina Nilayon 

Email: nantina@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

M.Ed. TESOL Monash University, Australia 

Ph.D. Teaching and Technology Assumption University 

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ