ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง

Assist.Prof.Dr.Wanphen Pratoomtong

Email wanphenp@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความเชี่ยวชาญ

การสอนวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้เคมี การพัฒนาหลักสูตร