อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์

อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์

Dr.Trai Unyapoti

Email trai@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Ph.D. (Physics) International Program, Mahidol University

 

ความเชี่ยวชาญ

ฟิสิกส์ศึกษา (Physics Education)

 

ผลงานวิจัย

  • Physics Education Conference 2021, Songkhla, THAILAND, 24-25 May, 2021
    Title ‘Students’ Understanding of the Inverse Square Law in Electrostatics’
  • Physics Education Conference 2021, Songkhla, THAILAND, 24-25 May, 2021
    Title ‘Projectile Motion: Surveying High-School Students understanding after Using column vector.’
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6-7 พฤษภาคม, 2564. เรื่อง ‘On the ground-state energy of many-particle systems with relativistic kinetic energies’.
  • “Momentum Vector Diagrams”, The Physics Teacher 58, 637-641 (2020) https://doi.org/10.1119/10.0002730