อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

Dr.Chi-sanupong Intharakasem

เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 11125

Email: chisanupong@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ศษ.บ. (ภาษาไทย)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย / หลักสูตรและการสอน / ภาษาศาสตร์ภาษาไทย / ภาษากับวัฒนธรรม