อาจารย์ ดร.คงขวัญ ทิพย์อักษร

อาจารย์ ดร.คงขวัญ ทิพย์อักษร

Dr.Kongkhwan Tipoaksorn

Email: kongkhwan@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ศษ.บ. สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.ม. สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปร.ด. สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์