อาจารย์คงขวัญ ทิพย์อักษร

อาจารย์คงขวัญ ทิพย์อักษร

Kongkhwan tipoaksorn

Email: kongkhwan@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

กศ.บ. สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.ม. สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อยู่ในระหว่างการศึกษา ปร.ด. สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์