อาจารย์ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง

อาจารย์ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง

Dr. Aungsiya Krataytong

Email: Aungsiya@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. ผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม การสร้างวัฒนธรรมการคิดในห้องเรียนปฐมวัย

การจัดเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry-based learning ) ในบริบทนานาชาติ