อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล

อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล

Dr.Suwicha Wansudon

Email suwichaw@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ค.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อนาคตภาพการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น