หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  (สำหรับนิสิตรหัส 2562 เป็นต้นไป)

วิชาเอกการศึกปฐมวัย วิชาเอกเดี่ยว

วิชาเอกการประถมศึกษา วิชาเอกเดี่ยว

วิชาเอกการประถมศึกษา วิชาเอกคู่

กลุ่มวิชาเอกที่สอง การจัดการเรียรู้

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (สำหรับนิสิตรหัส 2560-2561)

กลุ่มวิชาเอกที่สอง หลักสูตรและการเรียนรู้

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

 

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้