รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 

Assoc.Prof. Dr.Chommanad Cheausuwantavee 

Email chommanad.cheau@hotmail.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ/การพัฒนาวิชาชีพ การวิจัยทางการศึกษา