วิชาเอกการประถมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

Assoc.Prof.Dr. Kittichai Suthasinobon

Dr.kittichai2010@gmail.com

คบ. (การประถมศึกษา)

ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา)

กศ.ม. (การประถมศึกษา)

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

Assist.Prof.Dr. ARETHIT POSRITHONG

arethit@g.swu.ac.th

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว

Assist.Prof.Dr. Duangjai Seekheio

hnoo_dj@hotmail.com, hnoodj@gmail.com

ค.บ. (การมัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป – เคมี)

กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย

Assist.Prof.Dr.Sumalee Chuachai

s.chuachai@gmail.com

ค.บ. (การประถมศึกษา)

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หวังภาษิต

Assist.Prof.Dr. Ladda Wangphasit

ladda_satit@yahoo.com

ค.บ. (การประถมศึกษา – ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

อาจารย์ ดร.วรินทร จันทรศารทูล

Dr. Warintorn Jantarasaratoon

ajanying@hotmail.com

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ

Dr. Voravoot Subhap

vs_poo@hotmail.com

ค.บ. (ประถมศึกษา)

ค.ม. (พัฒนศึกษา)

ค.ด. (พัฒนศึกษา)

อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล

Dr.Suwicha Wansudon

suwichaw@g.swu.ac.th

ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

กศ.ม. (การมัธยมศึกษา-การสอนวิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

อาจารย์ ดร.คงขวัญ ทิพย์อักษร

Dr.Kongkhwan Tipoaksorn

kongkhwan@g.swu.ac.th

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)

กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ :คณิตศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)