วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 

Assoc.Prof. Dr.Chommanad Cheausuwantavee

chommanad.cheau@hotmail.com

ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ

Dr. Sunisa Sumirattana

sunisasu@g.swu.ac.th

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)

ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.ปวันรัตน์ วัฒนะ

Dr.Pawanrat Wattana

pawanrat.i.f@gmail.com

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)