อาจารย์ ดร.ปวันรัตน์ วัฒนะ

อาจารย์ ดร.ปวันรัตน์ วัฒนะ

Dr.Pawanrat Wattana

เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15564

Email pawanrat.i.f@gmail.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จ

วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความเชี่ยวชาญ

คณิตศาสตร์ศึกษา

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์