อบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในรายวิชาชีพครู
หัวข้อกลวิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามจุดเน้นและธรรมชาติของวิชาเอก”
ในระหว่าง วันที่ 25 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565

 

การอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นวิทยากร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

การอบรม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี (Thailand 4.0)

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

download  1 การวางแผนการสอน

download  2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

download  3 การจัดหน่วยการเรียนรู้

download  4 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้

download  6 ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้

download  7 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

 

download  เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรเทคนิคการสอนแบบ Active Learning

download  แนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์_Active learning

download  การสืบสวนสอบสวน

download  ข้อสรุปจากการสืบสวนสอบสวน

 

คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์

download คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์_ระดับประถมศึกษา

download คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์_ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

download คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์_ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย