วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล 

Assist.Prof.Dr. Suppawan Satjapiboon, Ph.D. SFHEA

suppawan@g.swu.ac.th

ค.บ. (การมัธยมศึกษา: ภาษาไทย-ฝรั่งเศส)

ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี

Assist.Prof.Dr. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri

rungarun@g.swu.ac.th

กศ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ปร.ด. (ภาษาไทย)

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

Dr.Adisorn Rueangkitchanan

adis.pooh@hotmail.com

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

Dr.Chi-sanupong Intharakasem

chisanupong@g.swu.ac.th

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม. (ภาษาไทย)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

อาจารย์ ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง

Prasitchai Sampaotong

sampaotong_p@hotmail.fr

ค.บ. (การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส)

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)

อยู่ในระหว่างการศึกษา ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)