คณาจารย์

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร

Dr. Rungrong Sommitr

rsommitr@gmail.com

วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)

ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา)

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.สมสุดา มัธยมจันทร์

Dr.Somsuda Mathayomchan

kruuwaan1@yahoo.com

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

Ed.D. (Early Childhood Education)

อาจารย์ ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล

Dr. Suchanin Bunthununthakul

thepoupee@hotmail.com

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)

อาจารย์ กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร

Kanika Pongpanstaporn

Kanika@g.swu.ac.th

กศ.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

 

 

วิชาเอกการประถมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

Assoc.Prof.Dr. Kittichai Suthasinobon

Dr.kittichai2010@gmail.com

คบ. (การประถมศึกษา)

ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา)

กศ.ม. (การประถมศึกษา)

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

Assist.Prof.Dr. ARETHIT POSRITHONG

arethit@g.swu.ac.th

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว

Assist.Prof.Dr. Duangjai Seekheio

hnoo_dj@hotmail.com, hnoodj@gmail.com

ค.บ. (การมัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป – เคมี)

กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย

Assist.Prof.Dr.Sumalee Chuachai

s.chuachai@gmail.com

ค.บ. (การประถมศึกษา)

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หวังภาษิต

Assist.Prof.Dr. Ladda Wangphasit

ladda_satit@yahoo.com

ค.บ. (การประถมศึกษา – ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

อาจารย์ ดร.วรินทร จันทรศารทูล

Dr. Warintorn Jantarasaratoon

ajanying@hotmail.com

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ

Dr. Voravoot Subhap

vs_poo@hotmail.com

ค.บ. (ประถมศึกษา)

ค.ม. (พัฒนศึกษา)

ค.ด. (พัฒนศึกษา)

อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล

Dr.Suwicha Wansudon

suwichaw@g.swu.ac.th

ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

กศ.ม. (การมัธยมศึกษา-การสอนวิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

อาจารย์ ดร.คงขวัญ ทิพย์อักษร

Dr.Kongkhwan Tipoaksorn

kongkhwan@g.swu.ac.th

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)

กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ :คณิตศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

 

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล 

Assist.Prof.Dr. Suppawan Satjapiboon, Ph.D. SFHEA

suppawan@g.swu.ac.th

ค.บ. (การมัธยมศึกษา: ภาษาไทย-ฝรั่งเศส)

ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี

Assist.Prof.Dr. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri

rungarun@g.swu.ac.th

กศ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ปร.ด. (ภาษาไทย)

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

Dr.Adisorn Rueangkitchanan

adis.pooh@hotmail.com

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

Dr.Chi-sanupong Intharakasem

chisanupong@g.swu.ac.th

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม. (ภาษาไทย)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

อาจารย์ ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง

Prasitchai Sampaotong

sampaotong_p@hotmail.fr

ค.บ. (การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส)

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)

อยู่ในระหว่างการศึกษา ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

 

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

Dr. Kasinee Karunasawat

kasinee.kk@gmail.com

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

Dr.Ruj Luecha

map.soc.1@gmail.com

ศษ.บ. (สังคมศึกษา: เกียรตินิยมอันดับ 1)

ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

อาจารย์ พลพีระ วงศ์พรประทีป

Ponpeera Wongpornpratheep

ponpeera.wongp@g.swu.ac.th

กศ.บ. (สังคมศึกษา)

กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ : สังคมศึกษา)

ค.ม. (บริหารการศึกษา)

อยู่ระหว่างการศึกษา ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 

Assoc.Prof. Dr.Chommanad Cheausuwantavee

chommanad.cheau@hotmail.com

ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ

Dr. Sunisa Sumirattana

sunisasu@g.swu.ac.th

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)

ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อาจารย์ ดร.ปวันรัตน์ วัฒนะ

Dr.Pawanrat Wattana

pawanrat.i.f@gmail.com

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง

Assist.Prof.Dr.Wanphen Pratoomtong

wanphenp@g.swu.ac.th

วท.บ. (เคมี)

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

Assist.Prof.Dr. Suthawan Harnkajornsuk

suthawan@g.swu.ac.th

วท.บ. (เคมี)

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)

อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย

Sompong Jaideechoey

plapann@hotmail.com

กศ.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (เคมีชีวภาพ)

อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์

Dr.Trai Unyapoti

trai@g.swu.ac.th

วท.บ. (ฟิสิกส์)

Ph.D. (Physics)

อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา

Dr. Phatcharida Inthama

phatcharida.inthama@gmail.com

วท.บ. (จุลชีววิทยา)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)