ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

Assist.Prof.Dr. ARETHIT POSRITHONG

Email: arethit@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันและปีที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ศศ.ม. ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีศึกษา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การศึกษาและการ

วิจัยทางด้านดนตรีศึกษา การสอนและการวิจัยทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) การออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรและการการสอน