การอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการจัดอบรมให้กับครูสังคมศึกษาที่สนใจและสมัครเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565