อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา

อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา

Dr. Phatcharida Inthama

Email: phatcharida.inthama@gmail.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความเชี่ยวชาญ

สิ่งแวดล้อมศึกษา (environmental education) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education)