อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ


อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ

Dr. Voravoot Subhap

Email: vs_poo@hotmail.com

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ค.บ. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ม. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความเชี่ยวชาญ

แนวคิดพื้นฐานทางการศึกษา หน้าที่พลเมืองศึกษา การศึกษากับสังคม สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

และพัฒนศึกษา