อาจารย์ ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล

อาจารย์ ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล

Dr. Suchanin Bunthununthakul

Email thepoupee@hotmail.com

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ด. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาปฐมวัย, พัฒนาการเด็กปฐมวัย, การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย