ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี

Assist.Prof.Dr. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri

Email rung_took@hotmail.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย