อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

Dr.Adisorn Rueangkitchanan

Email adis.pooh@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาไทย หลักสูตรและการสอน การเขียนและอ่านร้อยกรอง