อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on the Social Sciences (ACSS2024)

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on the Social Sciences (ACSS2024) May 23–27, 2024 เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่