อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย

อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย

Sompong Jaideechoey

Email plapann@hotmailo.com

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

วท.ม. เคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

Cert. Academic Writing Macquarie University, Australia 

Cert. Teacher Education Auckland University Technology, New Zealand 

 

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ และ

โครงงานคุณธรรม