ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในรายวิชาชีพครู หัวข้อกลวิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามจุดเน้นและธรรมชาติของวิชาเอก” ในระหว่าง วันที่ 25 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED232 METHODOLOGIES OF LEARNING MANAGEMENT และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในรายวิชาชีพครู
หัวข้อ“กลวิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามจุดเน้นและธรรมชาติของวิชาเอก” ในระหว่าง วันที่ 25 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565