อาจารย์ ดร.ลอเรนซ์ ฮอนคิส พลาตัน

อาจารย์ ดร.ลอเรนซ์ ฮอนคิส พลาตัน

Dr. Lawrence Honkiss Platon

Email lawrence@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

B.S. Management Fisher Valley College, Philippines 

M.A . Teaching English as a Foreign Language (TEFL) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Ph.D. Educational Management  Ifugao State University, Philippines 

 

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ