อาจารย์ ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ

อาจารย์ ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ

Dr. Sunisa Sumirattana

เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15564

Email sunisasu@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จ

ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การรู้คณิตศาสตร์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์