อาจารย์ ดร.วรินทร จันทรศารทูล

อาจารย์ ดร.วรินทร จันทรศารทูล

Dr. Warintorn Jantarasaratoon

Email ajanying@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความเชี่ยวชาญ

การประถมศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ศิลปะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ

การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา