อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร

อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร

Dr. Rungrong Sommitr

Email rsommitr@gmail.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

วส.บ. วิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศศ.บ. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตร การจัดเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู