ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย

Assist.Prof.Dr.Sumalee Chuachai

Email s.chuachai@gmail.com

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและการสอน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ