ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หวังภาษิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หวังภาษิต

Assist.Prof.Dr. Ladda Wangphasit

Email ladda_satit@yahoo.com

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา – ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา การวิจัยภาษาศาสตร์ 

การวิจัยพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ