ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
More

เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567  
More

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 สมัครออนไลน์ที่  https://admission.swu.ac.th/ กลุ่มวิชาการประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา รายละเอียดหลักสูตร  http://elm.edu.swu.ac.th/?page_id=24
More

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคปกติ (นอกเวลาราชการ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code ดังแนบ
More

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ในวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน ณ โรงแรมมิลาโน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2567
More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม : การสัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม : การสัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต และได้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเค้าโครงวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์
More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล ในโอกาสได้รับรางวัลเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการยกย่องสร้างขวัญกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ อย่างแท้จริงและยั่งยืน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ได้รับการพิจา...
More

การประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ในรูปแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรูปแบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป  
More

สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการวันประถมศึกษา

สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการวันประถมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของวันประถมศึกษา พร้อมทั้งนิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งต่างชั้นปี และต่างมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ...
More

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนิสิตในรายวิชา ศษ231 การพัฒนาหลักสูตรได้นำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (องครักษ์) และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 (ประสานมิตร)  
More